Spółka LOT Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000347436, o kapitale zakładowym 5000 złotych (dalej zwana „Spółką”),

w związku z wszczęciem przez Zgromadzenie Wspólników Spółki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Prezesa Zarządu

spółki LOT Travel sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie

ogłasza następujące zasady postępowania kwalifikacyjnego:

  1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:

własnoręcznie podpisane.

2. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:

3. Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć oświadczenie o  niespełnianiu  żadnego z poniższych warunków:

  1. niepełnieniu funkcji społecznego współpracownika oraz niezatrudnieniu w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nieświadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  2. niewchodzeniu w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
  3. niezatrudnieniu przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  4. niepełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej Spółki z grupy kapitałowej;
  5. nieprowadzeniu aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki;

oraz oświadczenie, że w przypadku gdy kandydatowi zaproponowana zostanie funkcja Prezesa Zarządu Spółki, przed objęciem funkcji zrezygnuje z zatrudnienia, członkostwa, aktywności lub pełnienia funkcji, o których mowa w pkt. 1-5 powyżej oraz przedstawi stosowne oświadczenie w brakującym zakresie, przed powołaniem do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

4Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć dokumenty i oświadczenia celem potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1 i 2 oraz oświadczenia celem potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 3. Oświadczenia, o jakich mowa w zdaniu poprzednim kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty kandydat może złożyć w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata. W przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, może zostać poproszony o przedstawienie oryginałów dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Komisji dodatkowe dokumenty. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być dostarczone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

5. Zgłoszenia kandydatów należy dostarczyć do Spółki osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres 02-146 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 43, bezpośrednio do pokoju 6.05 lub 6.04, w zamkniętej kopercie zawierającej adnotację: „Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu spółki LOT Travel sp. z o.o.”, do dnia 6 marca 2023 roku do godz. 17:00. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie w wyznaczonym terminie zgłoszenia kandydata, w tym w szczególności za działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie. W przypadku zamiaru osobistego zgłoszenia kandydata prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numer:    +48 536 368 183.

6. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 7 marca 2023 roku. O dopuszczeniu do dalszego postępowania oraz zaproszeniu na rozmowy kwalifikacyjne kandydaci zostaną poinformowani drogą korespondencyjną, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej po upływie terminu składania zgłoszeń.

7. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów:

I etap – ogłoszenie o wszczęciu postępowania, przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja pod względem formalnym zgłoszeń kandydatów i kwalifikacja kandydatów do kolejnego etapu,

II etap – przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wyłonionymi w I etapie i wyłonienie najlepszego kandydata.

8. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania. O dopuszczeniu do II etapu postępowania oraz zaproszeniu na rozmowy kwalifikacyjne kandydaci zostaną poinformowani drogą korespondencyjną, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej po upływie terminu składania zgłoszeń. Dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej) powinny zostać podane przez kandydatów w zgłoszeniu.

9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane po upływie terminu składania zgłoszeń, w ciągu 7 dni od terminu otwarcia zgłoszeń, w siedzibie Spółki (02-146 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 43). W przypadku gdy przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w siedzibie Spółki nie będzie możliwe z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Spółki, dopuszcza się przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami dopuszczonymi do dalszego udziału w postępowaniu  z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zachowaniem zasad równości, przejrzystości oraz uczciwej konkurencji.

10. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą w szczególności:

a) wiedza o zakresie działalności LOT Travel sp. z o.o. oraz o sektorze, w którym działa Spółka;

b) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

c)         znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem wieloosobowym zespołami pracowników;

d)        doświadczenie niezbędnego do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce;

e)         doświadczenie w obszarze sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w zakresie sprzedaży biletów lotniczych i usług turystycznych;

f)         znajomość języka angielskiego i polskiego.

11. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone lub doręczone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

12. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

13. Niestawiennictwo kandydata w terminie i miejscu wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu, chyba że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające nieobecność kandydata takie jak siła wyższa lub wypadek losowy, o czym kandydat powinien niezwłocznie poinformować Spółkę.

14. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej liczby punktów, przeprowadza się dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne, o czym kandydaci zostaną poinformowani.

15. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni niezwłocznie, drogą korespondencyjną, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

16. Kandydatowi, który nie został wybrany, nie przysługuje prawo odwołania się od wyniku   postępowania kwalifikacyjnego.

17. Zgłoszenia kandydatów wraz z odpisami dokumentów dostarczone do Spółki w trakcie postępowania kwalifikacyjnego nie będą zwracane.

18. Kandydat zobowiązuje się do zachowania poufności dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym lub w jego trakcie.

19. Spółka zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wskazania kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu w każdym czasie, bez podania przyczyn, o czym powiadomi kandydatów.

ZAŁĄCZNIK:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA NA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI LOT TRAVEL SP. Z O.O.

Aktualności
Kontrast:
en de pl