Polska Grupa Lotnicza S.A. (PGL, Grupa Kapitałowa, Grupa PGL) uznaje działania zmierzające do zapewnienia zgodności organizacji z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznymi zasadami etyki i standardami postępowania za istotny element odpowiedzialnego i efektywnego zarządzania Spółek wchodzących w skład Grupy PGL.

Poprzez funkcjonowanie i rozwijanie systemu Compliance, PGL dąży do osiągnięcia i utrzymania poziomu organizacyjnego, zapewniającego maksymalny możliwy stopień eliminacji potencjalnych zagrożeń, jakie mogą dotknąć Grupę Kapitałową, w szczególności poprzez przeciwdziałanie ryzykom wystąpienia:

  • korupcji,
  • zachowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, np.: naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych czy stosowanie praktyk ograniczających konkurencję,
  • zachowania niezgodnego z obowiązującymi w Grupie Kapitałowej normami i procedurami,
  • konfliktu interesów,
  • kradzieży lub zniszczenia własności Spółek z Grupy Kapitałowej,
  • oraz wszelkich innych zdarzeń z udziałem naszych pracowników/współpracowników i kontrahentów, które mogą powodować negatywne konsekwencje dla PGL.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem:

POLITYKA COMPLIANCE PGL S.A.
ZOBACZ
Kontrast:
en de pl