Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapytaniami kierowanymi do PGL S.A.

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa, KRS: 0000717327, kontakt mailowy pod adresem kontakt@pgl.pl lub pisemnie na adres siedziby (PGL S.A.).
Inspektor Ochrony Danych:Inspektor Ochrony Danych to osoba, do której mogą Państwo się zwrócić w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pisemnie na adres naszej siedziby (podany powyżej) lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pgl.pl.
Cele i podstawy prawne przetwarzania:Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wyjaśnienia zgłoszonej przez sprawy. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes PGL S.A., jakim jest konieczność właściwej obsługi otrzymywanych zgłoszeń.

Jeśli jesteście Państwo dziennikarzami Państwa dane będą przetwarzane w celu przesyłania na podany adres e-mail notatek prasowych zawierających ofertę PGL S.A. lub spółek należących do grupy kapitałowej PGL S.A. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest możliwości przesyłania informacji prasowych. 
Odbiorcy danych:Państwa dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz PGL S.A. (np. dostawcom usług informatycznych). Dane będą przekazane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług. Podmioty te działają na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
Okres przechowywania:Państwa dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji oraz wyjaśniania sprawy. Po tym czasie Państwa dane będziemy przechowywać nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia z tego tytułu  ewentualnych roszczeń.
W przypadku danych dziennikarzy w związku z przesyłaniem informacji prasowych dane będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Twoje uprawnienia:Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia, które mogą zostać zrealizowane realizować przez kontakt z PGL S.A. za pomocą dowolnego środka komunikacji:
1)      prawo dostępu do treści danych osobowych, tj. uzyskania od PGL S.A. informacji o przetwarzanych danych lub żądanie przekazania ich kopii,
2)      prawo żądania sprostowania Państwa danych przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych i żądanie ich poprawienia lub aktualizacji,
3)      prawo żądania usunięcia danych osobowych; PGL S.A. ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez przepisy prawa,
4)      prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania,
5)      prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie PGL S.A., z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
6)      wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Kontrast:
en de pl