INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – REKRUTACJA

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa, KRS: 0000717327, kontakt mailowy pod adresem rekrutacja@pgl.pl lub pisemnie na adres siedziby (PGL S.A.).

Inspektor Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych to osoba, do której mogą Państwo się zwrócić w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pisemnie na adres naszej siedziby (podany powyżej) lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pgl.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w tym oceny Państwa kwalifikacji i umiejętności potrzebnych do pracy u nas, i ewentualnego zatrudnienia lub nawiązania współpracy.

Państwa dane osobowe są przetwarzane ze względu na niezbędność do zawarciu umowy o pracę lub współpracę i konieczność podania danych wynikającą z Kodeksu pracy. Ponadto niektóre dane są przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę oraz w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 

Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę, Państwa dane będą wykorzystywane także w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Obowiązek podania danych:

Podanie przez Państwa danych identyfikacyjnych, kontaktowych, o wykształceniu i przebiegu kariery jest obowiązkowe  na podstawie art. 22 (1) Kodeksu Pracy. Poza tym podanie danych jest konieczne dla celów zawarcia umowy o pracę lub współpracę.

Odbiorcy danych:

Twoje dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz PGL S.A. (np. dostawcom usług informatycznych). Dane będą przekazane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług. Podmioty te działają na podstawie umowy
z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Okres przechowywania:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji. Po tym czasie Państwa dane będziemy przechowywać nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

Za Pani/Pana zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od wpłynięcia podania.

Twoje uprawnienia:

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia, które mogą zostać zrealizowane realizować przez kontakt z PGL S.A. za pomocą dowolnego środka komunikacji:

1)      prawo dostępu do treści danych osobowych, tj. uzyskania od PGL S.A. informacji o przetwarzanych danych lub żądanie przekazania ich kopii,

2)      prawo żądania sprostowania Państwa danych przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych i żądanie ich poprawienia lub aktualizacji,

3)      prawo żądania usunięcia danych osobowych; PGL S.A. ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez przepisy prawa,

4)      prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania,

5)      prawo do wycofania zgody poprzez wycofanie zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

6)      prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie PGL S.A., z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,

7)      wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Kontrast:
en de pl