Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów oraz przedstawicieli kontrahentów.

Administrator danych:Administratorem danych osobowych jest Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa, KRS: 0000717327. Z administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail pgl@pgl.pl lub pisemnie na adres siedziby  (PGL S.A.).
Inspektor ochrony danych:Inspektor ochrony danych to osoba, do której mogą Państwo zwrócić się w sprawach ochrony danych osobowych. Kontakt: email: iod@pgl.pl, pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w sekcji „Administrator danych”.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:Państwa dane przetwarzamy w następujących celach: wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy (jeżeli są Państwo stroną umowy z PGL S.A.) – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;realizacji obowiązków prawnych – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykorzystywanie w celach rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych ciążących na PGL S.A;realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w tym:kontaktowanie się z Państwem jako przedstawicielem strony umowy w celu prawidłowego wykonywania umowy;podejmowanie działań związanych z umową (archiwizacja dokumentów, statystyka wewnętrzna, raportowanie)  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymanie odpowiedniej jakości usług oraz dbałości o utrzymanie relacji biznesowych;przeprowadzanie weryfikacji kontrahenta w celu oceny wiarygodności biznesowej kontrahenta oraz przeciwdziałania potencjalnym oszustwom i nadużyciom;ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami.
Kategorie odnośnych danych:Zakres przetwarzanych danych jest zależny od kategorii osoby, której dotyczą: w przypadku kontrahenta będącego osobą fizyczną przetwarzamy takie dane jak: imię i nazwisko, numer NIP, numer REGON, adres prowadzonej działalności, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, dane finansowe wynikające z faktur i innych dokumentów księgowych, numer rachunku bankowego;w przypadku przedstawicieli kontrahenta przetwarzamy takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, lub inne dane udostępnione przez kontrahenta.
Kategorie odbiorców:Państwa dane mogą być przekazane: podmiotom powiązanym z PGL S.A. tj. spółkom z grupy kapitałowej PGL;podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz PGL S.A. (m.in. usługi księgowe, prawne, marketingowe, informatyczne – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług);ubezpieczycielom, jeżeli umowa zawierana z PGL S.A. została objęta ubezpieczeniem.
Okres przechowywania danych:Okres przechowywania danych jest zależny od konkretnego celu, dla którego je przetwarzamy: w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy;w celu prowadzenia statystyki wewnętrznej, raportów – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy;w celu przeprowadzenia weryfikacji kontrahenta – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy;w celu archiwizacji dokumentów – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy;w celach księgowych – do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną;w celach podatkowych – nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;w celach rachunkowych – 5 lat (czas przechowywania ksiąg rachunkowych).
Twoje uprawnienia:  Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia, które można zrealizować przez kontakt z PGL S.A. za pomocą dowolnego środka komunikacji: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;prawo do żądania sprostowania danych osobowych;prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych;prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Źródło pochodzenia danych:Przetwarzane przez nas dane zostały pozyskane z jednego z następujących źródeł: udostępnione przez kontrahenta, lubpozyskane ze źródeł publicznych, takich jak rejestry publiczne oraz inne bazy danych ogólnodostępne za pośrednictwem sieci internet, lubpozyskane od partnerów PGL S.A. Jednym z partnerów PGL S.A. jest Dun & Bradsteet, który udostępnia PGL S.A. dane gospodarcze. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych przez Dun & Bradsteet dostępne są pod adresem internetowym: www.dnb.com/pl-pl/twoje-dane-biznesowe
Kontrast:
en de pl